Algemene Voorwaarden 2018

Algemene Voorwaarden

 

Versie: 24 mei 2018

 

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Raedenburg Holding bv

e/o een aan haar gelieerde onderneming, waaronder Raedenburg B.V.

statutair gevestigd te Emmen,

hierna te noemen opdrachtnemer.

 

A. Algemeen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit

anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in

ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,

waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht

door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

B. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer

binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze

voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane

overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige

voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene

voorwaarden van opdrachtnemer.

 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

 

De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever

ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de

verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. Gegevens opdrachtgever

 

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn

oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste

vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat

opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden,

behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

 

E. Uitvoering opdracht

 

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer

zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van

opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever,

te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks

naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering

van de opdracht.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en

wetgeving uit.

Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van

opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de

opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie

van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van

opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg

van opdrachtgever en opdrachtnemer.

De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld –

specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude

opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren.

 

F . Geheimhouding en exclusiviteit

 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de

opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die

hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen

resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer

een informatieplicht opleggen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die

uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of

vergelijkende doeleinden.

Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem

door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor

zij werd verkregen.

 

G . Intellectuele eigendom

 

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij

gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever,

voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

 

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen

computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere

geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te

exploiteren.

Het is opdrachtgever niet toegestaan die predikten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter

inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

H. Overmacht

 

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan

nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe

niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die

verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

I. Honorarium

 

Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering

van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid

en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan

opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en

wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is

verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn

verricht.

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van

ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per

kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

J . Betaling

 

Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de

factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting

ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft

op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader

overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer,

zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de

wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander

onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de

vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op

ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden

ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de

betaling van het factuurbedrag.

 

K. Reclame

 

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient

schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover

opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien

opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan

opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met

de reclame.

 

L. Aansprakelijkheid

 

Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel

veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de

opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium

voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van

opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is

niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of

onvolledige informatie heeft verstrekt.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in

de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt

door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer

aansprakelijk.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van

opdrachtgever ongedaan te maken.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer

of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens

opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft

verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar

handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van

opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht

 

strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek.

 

M. Opzegging

 

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de

overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van

toepassing.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden

opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en

al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

 

N. Opschortingsrecht

 

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder

begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het

moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van

opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

O. Privacy- en cookieverklaring

 

Onlosmakelijk is de privacy- en cookieverklaring van Raedenburg cs verbonden met deze algemene

voorwaarden. Deze is als bijlage aan deze algemene voorwaarden gehecht.

 

P. Verwerkersovereenkomst

 

Opdrachtnemer kan in het kader van de uitoefening van een overeenkomst met dienstverleners en

opdrachtgevers verwerkersovereenkomsten sluiten zover dit in gevolge de AVG vereist is.

 

Q. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de

kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin

opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op

het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

 

Privacy- en Cookieverklaring